Grunnleggende om sykliske kriser i økonomien

av Eystein Kleven. Artikkelen er fra 2009.

Hvorfor øker interessen for Karl Marx og marxismens analyse av den kapitalistiske økonomi nettopp i krisetider? Det søkes til marxismen fordi den ikke er ute etter å forsvare det eksisterende systemet, men tvert om studerer kapitalismens ut fra et klasseperspektiv, som et system for utbytting av breie lag av folket. Marxismen går djupere i analysen enn borgerlige teorier og gir svar borgerskapet ikke ønsker å høre; analyser om dets egen destruktive økonomi, og svaret om dets egen forgjengelighet. I krisa kommer de vesentlige sider og motsigelser mer fram som ellers ligger skjult bak borgerlige generaliseringer. Fordi marxismen søker sannheten har den ikke behov for å skjule sin partiskhet, slik borgerskapet skjuler sin partiskhet, sin falske ideologi bak tilsynelatende objektivitet. Continue reading →

Reklamer

Marx i hjertet og Keynes i hodet?

Av Harry Nick. Artikkelen er fra 2009.

Dreier det seg om forskjellen mellom Keynes og de nyliberale, er jeg 100% keynesianer; dreier det seg om forskjellen mellom Marx og Keynes, er jeg 100% marxist. Naturligvis kan man, som det ofte høres fra politisk venstre-orienterte økonomer, forstå neoliberalis-men som teoretisk motstykke til keyne-sianismen og praktisk-politisk til velferdsstaten, til sosial markedsøkono-mi. Men det treffer ikke sakens kjerne. Nyliberalismen retter seg teoretisk fram for alt og direkte mot Marx og politisk mot sosialismen. Continue reading →

Ei viktig og aktuell bok om “Kapitalen”

av Hans I. Kleven. Bokomtalen er fra 2010.

“Om Kapitalen av Marx “. Av Ben Fine og Alfredo Saad- Filho. Forlaget “Rødt”. Oslo 2009.

De to forfattere er professorer i henholdsvis økonomi og politisk økonomi ved School of Oriental and African studies ved University of London, og har gitt ut flere bøker om økonomiske og politiske emner, ut fra et marxistisk ståsted. Nærværende bok er en utmerket både innføring i og veileder for studium av Marx`hovedverk “Kapitalen”. Continue reading →

Krisens nødvendighet

av Dr. Michael Heinrich. Artikkelen er fra 2009.

( Forfatteren er matematiker og statsviter. Han er redaktør for PROKLA – Tidsskrift for kritisk sosialvitenskap.)

Med utvidelsen av finanskrisa forrige året fikk også Karl Marx person og verk oppmerksomhet fra mediene. Som salgstallene på hans bøker viser, tiltar kontinuerlig over siste året interessen for Marx. Den omstendighet at første bind av Kapitalen en kort tid var utsolgt markerte høydepunktet. Men hva har Marx å fortelle oss om den pågående økonomiske krisa? Er kanskje den nye interessen for Marx bare en refleks på den elendige tilstand som de etablerte økonomivitenskaper befinner seg? Continue reading →

OFFENTLIG EIERSKAP

Foredrag for SVs faglige nettverk

Håndverkeren, Oslo 28 februar 2006

Eystein Kleven

Marxistisk forum

Kapital og stat

I det følgende vil jeg bruke benevnelsen statseie i betydningen ethvert offentlig eierskap.

Når venstresida skal vurdere og å ta stilling til utøvelsen av offentlig eierskap, først og fremst statens eierskap, må den forstå under hvilke forhold og betingelser et slikt eierskap utøves. Continue reading →

Sosialisme og innovasjon

Av David M. Kotz (Forskingsassistent Wu Jing), 2002

 

1. Introduksjon

Ulike nye modellar for sosialistisk økonomi er sette fram i løpet av dei siste 15 åra. Dei søker å kombinere tre prinsipp: økonomisk planlegging framfor marknadsstyrt økonomisk verksemd, demokratiske politiske og økonomiske institusjonar, og ei framdriven vid deltaking i avgjerdsprosessar. Slike modellar av det vi kan kalle demokratisk planlagt deltakar-sosialisme (DPDS/DPPS = Democratic planned participatory socialism) er blitt utvikla av Devine (1988), Albert og Hahnel (1991) og Cockshott and Cottrell (1993).

Continue reading →

Boligpolitikk i eierlandet Norge

av Per Medby. Artikkelen er fra 2013.

Jeg har fått i oppgave å skrive en artikkel om boligpolitikk. Dette er et stort og komplisert tema og jeg vil avgrense meg til fakta om norske forhold og de viktigste utviklingstrekkene og særtrekk ved norsk boligpolitikk. Selv om faktabeskrivelser dominerer vil jeg også komme med noen vurderinger. Artikkelen starter med en redegjørelse for eierlinja i norsk boligpolitikk og særtrekk ved det norske tilbudet av leide boliger. Del 2 behandler de viktigste endringene i norsk boligpolitikk de siste tiårene. Del 3 drøfter den manglende boligbeskatningen i Norge og konsekvenser av denne. Del 4 diskuterer kort to mulige endringer i boligpolitikken. Del 5 avslutter artikkelen med en kort diskusjon av mulighetene for omfattende boligpolitikk innenfor et kapitalistisk system. Continue reading →