Sosialisme og innovasjon

Av David M. Kotz (Forskingsassistent Wu Jing), 2002

 

1. Introduksjon

Ulike nye modellar for sosialistisk økonomi er sette fram i løpet av dei siste 15 åra. Dei søker å kombinere tre prinsipp: økonomisk planlegging framfor marknadsstyrt økonomisk verksemd, demokratiske politiske og økonomiske institusjonar, og ei framdriven vid deltaking i avgjerdsprosessar. Slike modellar av det vi kan kalle demokratisk planlagt deltakar-sosialisme (DPDS/DPPS = Democratic planned participatory socialism) er blitt utvikla av Devine (1988), Albert og Hahnel (1991) og Cockshott and Cottrell (1993).

Continue reading →

Reklamer

Boligpolitikk i eierlandet Norge

av Per Medby, 2013.

Jeg har fått i oppgave å skrive en artikkel om boligpolitikk. Dette er et stort og komplisert tema og jeg vil avgrense meg til fakta om norske forhold og de viktigste utviklingstrekkene og særtrekk ved norsk boligpolitikk. Selv om faktabeskrivelser dominerer vil jeg også komme med noen vurderinger. Artikkelen starter med en redegjørelse for eierlinja i norsk boligpolitikk og særtrekk ved det norske tilbudet av leide boliger. Del 2 behandler de viktigste endringene i norsk boligpolitikk de siste tiårene. Del 3 drøfter den manglende boligbeskatningen i Norge og konsekvenser av denne. Del 4 diskuterer kort to mulige endringer i boligpolitikken. Del 5 avslutter artikkelen med en kort diskusjon av mulighetene for omfattende boligpolitikk innenfor et kapitalistisk system. Continue reading →

Betraktninger om heftet ’Hjelp til å forstå Kapitalen bok 2’

av Eystein Kleven

 

Oktober forlag har i disse dager utgitt nyoversettelse av annet bind av Kapitalen av Karl Marx. Oversettelsen er gjort av Harald Minken. Dette året er det 200 år siden Marx´ fødsel. En stor tenker som i ettertida har preget utviklingen av sivilisasjonen i sin alminnelighet, og arbeiderbevegelsen i særdeleshet. I tider som nå, hvor arbeiderbevegelsens posisjoner i samfunnet er under sterkt press, er det tid for på ny å finne fram til Marx for å styrke det teoretiske grunnlaget i arbeiderbevegelsen i kampen om det åndelige hegemoniet – tankene til arbeidsfolk – som fender mot storkapital og imperialisme. Continue reading →

DEN SEIGLIVA MYTEN OM FRIHANDEL

av Edvard Mogstad

Framleis er den religiøse trua på frihandel dominerande blant norske og vestlege politikarar.

I Stortingsmelding 29 (2014-2015), Globalisering og handel, får vi servert ei kritikklaus lovprising av frihandelen. Det same skjer i Civita-notat nr 2/2015, «Frihandel». Men begge saknar empirisk eller vitskapleg grunnlag for påstandane om frihandelens velsigningar, ved nøye lesing er alt basert på ugrunna utsegner, tru og direkte feil. Continue reading →