OM KRAFTA SOM BYGDE NORGE OG TILSUTNINGSVEDTAKET SOM STILLER DEN I FARE

av Tiril Vold Hansen

Gjennom det som best kan beskrives som en aldri så liten revolusjon har vannkrafta bygd landet, og det er denne krafta som hele tiden har vært industriens viktigste konkurransefortrinn. På tross av massiv motstand har likevel regjeringa nå fått med seg stortinget på en tilslutning til EUs energibyrå, ACER. Bak de fire bokstavene skjuler det seg en agenda om å sikre fri flyt av energi i Europa-markedet. For å forstå hvorfor dette betyr økt usikkerhet for norsk industri må vi se til begynnelsen: hvorfor ble krafta så viktig for norsk industri, og på hvilke måter stiller ACER spørsmålstegn ved denne? Fortsett lesing →

Grønt skifte ? Ikke med EØS-avtalen

av Arne Byrkjeflot

Norge har vært gjennom tre perioder der statens rolle har vært avgjørende for industrialiseringa. Fra 1905 da den kraftkrevende industrien ble bygd opp og Stortinget grep inn med konsesjonslover. Kapitalen skulle få krafta til låns, men etter 60 år falt vannkrafta vederlagsfritt tilbake til staten. I tillegg måtte industrien bygge opp de første velferdskommuner i landet vårt.

Fortsett lesing →

Fiskeri: Ranet av framtida skjer nå

av Peter Ørebech, professor ved Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø. 

 

«O! Sæel est du Bonde, som Torsken kand faae,
Han føeder baad’ dig og din Kone.
Du Torsk maae vel kaldes vor Næring og Brug,
Du skaffer fra Bergen saa mangen Tønd’ Rug,
Den stakkels Nordfarer til Føde.
Barmhiertige Fader oplade din Hand,
Velsigne os fattige Folk her i Land
Med dine Velsignelser søde!
Skuld’ Torsken os feyle, hvad havde vi da,
Hvad skulle vi føre til Bergen herfra?
Da seyled’ vist Jægterne tomme».

Fortsett lesing →

Regjeringa Solberg sin landbrukspolitikk – utgått på dato, og ein fare for norsk jordbruk

Av Arne Lofthus, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Framfor valet 2013 lova partia Høgre og Framstegspartiet at dei ville redusera overføringane til jordbruket dramatisk. Framstegspartiet var den mest ekstreme i så måte, der overføringane skulle reduserast med inntil 6 milliardar kroner av ei samla overføring på i overkant av 14 mrd.

Fortsett lesing →